تزریقات و جراحی

پد چشمی (Eye pad)

72,000 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 20

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 23

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 22

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 18

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 16

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 15

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 12

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 10

77,850 تومان

تزریقات و جراحی

تیغ بیستوری موریس سایز 11

77,850 تومان